Vett, etikett & sånt

Föreningarna har i största möjliga utsträckning avstått från att utfärda regler och förbud för vår vistelse inom området. En nypa sunt förnuft och litet känsla för vad hänsyn till grannar och andra kräver borde vara tillräckligt. Med hänsyn till påpekanden från olika håll vill vi dock vädja och påminna om följande:

  • Använd inte hushållsvattnet för annat än hushållsändamål! Vattning med slang och spridare får absolut inte förekomma. Det finns gränser för vad brunnarna tål.
  • Respektera gällande trafikregler! Det är lika förkastligt att köra fort inom området som att t ex låta barn under 15 år köra moped.
  • Parkera inte på vägar, mötesplatser eller vändplaner. Möjligheten att ta sig fram minskar och risken för olyckor ökar. Vintertid försvåras dessutom arbetet med snöröjning.
  • Var rädd om marken på grönområdena. Låt bli att cykla, åka moped m m på ängar och gångstigar. Risken för bestående skador är påtaglig. Akta buskar och träd, låt bli att spika, hugga eller skära i träden. Dessa tar ofta skada, och dessutom ökar risken för allvarliga olyckor, när träden så småningom fälls och sågas upp.
  • Ta hem förpackningar, burkar m.m. efter utflykten. Tänk så fint det är med bara natur!
  • Låt bli att på egen hand röja på grönområdena kring Din tomt eller på annat håll, innan Du fått klartecken från styrelsen eller byfogden! Det brukar aldrig vara några problem med att komma överens om hur önskade arbeten skall genomföras. Vissa delar av grönområdet är privatägd mark, där föreningen och enskildas rätt att göra arbeten är begränsad. Kontrollera då och då att inga träd eller buskar växer upp i telefon- eller elledningar! Meddela styrelsen eller byfogden för åtgärd om detta sker utanför den egna tomten. Från skogsvårdshåll har påpekats att risken för skadeinsekter ökar, om ved får ligga okluven eller obarkad över sommaren.
  • Sköt om ledningsgatorna Som fastighetsägare har du att se till att ledningsgator för el och tele inte växer igen. Strömavbrott är bekymmersamt för oss alla. Se också till – för att hålla kostnaderna nere och för allas vår trevnad – att vägkanterna hålls fria från sly och annan växtlighet som kan skymma sikten.
  • Hundägare, tänk på att det finns människor som är rädda och/eller allergiska för hundar. Låt därför inte hundar löpa fritt utanför tomten! Hundar på badplatserna är som tidigare nämnts inte tillåtna. Härtill erinras om att vanliga regler för hundar att springa löst gäller även inom Spersboda. Aktuell lagstiftning gäller dvs hundar skall hållas kopplade och under uppsikt. Hundar och övriga husdjur får inte vistas på badplatsen vid Soludden, en särskild upprustad hundbadplats finns vid Marholmsbryggan.
  • Tältning bör inte ske utanför egna tomten och absolut inte på bad- eller lekplatserna. Någon ”allemansrätt” kan knappast göras gällande inom själva tomtområdet.
  • Husvagn får inte ställas upp annat än på egen tomt. I enstaka fall kan föreningens ordförande dock medge undantag.

För att underlätta för arbeten inom området och minska risken för att misstag skall begås, bör varje tomtägare tydligt märka ut sin tomtgräns, åtminstone där tomten gränsar mot allmän mark. Det räcker bra om själva tomtrören markeras med en påle eller liknande.