Verksamhetsplan för Spersboda Samfällighetsförening 2020

För att Spersboda skall fortsätta vara ett härligt fritidshusområde, bestående av ungefär 200 fritidshus varav ett 40-tal är bebodda året om, behövs verksamhetsplan och genomarbetad budget. För att områdets skötsel ska fungera har fastighetsägarna bildat Spersboda Samfällighetsförening. Samfällighetens styrelse arbetar i enlighet med föreningens stadgar och sammanträder ett antal gånger per år.

Ekonomi
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2020. Belopp nedan i SEK.

Sektion 2019 Förslag 2020
Väg 2000 2000
Vatten 750 750
Bygg och Park 2000 2000

Vägsektionen
Sedvanligt underhåll i form av hyvling, kantskärning, grusning och dammbindning under sommaren. Potthål kommer att fyllas igen efter hand. En del vägtrummor har tjänat ut och kommer att bytas. Farthinder kommer att placeras ut inför sommarsäsongen. Vinterväghållning kommer att ske i enlighet med Samfällighetens gällande riktlinjer.

Den större insats som gjordes under 2019 bedöms ha en teknisk livslängd på tre år varför ingen större insats med hyvling kommer att genomföras under 2020.

Vägavgiften föreslås oförändrad till 2 000 kr för år 2020.

Sommarvattensektionen
Sommarvattenanläggningen är av god kvalitet och i gott skick. Anläggningen underhålls kontinuerligt och inga större problem av strukturell art förekommer utöver enstaka brott i ledningar och kopplingar pga. frysning. Anläggningen är klassificerad som livsmedelsindustri och därmed förpliktigad att utföra ett omfattande årligt hygienkontrollprogram och åtgärder enligt kontrollmyndighetens bestämmande.

Grundvatten är en begränsad resurs och i vårt område föreligger risk för saltinträngning i borrade brunnar.

Det totala uttaget av vatten har ökat i området pga. den utökade borrning av privata brunnar som genomförts under senare år. Detta ökar risken för sjunkande grundvattennivåer vilket kan leda till sinande brunnar och saltinträngning. Detta gäller inte endast Samfällighetens brunnar, utan samtliga innehavare av borrade brunnar bör iaktta återhållsamhet i nyttjandet av vatten.

Observera att sommarvattnet är avsett för förtäring och personlig hygien och får inte användas till exempelvis trädgårdsbevattning eller att fylla badbassänger. Kostnaderna för driften av sommarvattnet består huvudsakligen av el, personalkostnad och kostnad för provtagning. Provtagningskostnaderna har ökat kraftigt pga. höjda krav från kommunen.

Under 2020 planeras samtliga av föreningens brunnar att tryckspolas med tankbil för att ytterligare höja kvaliteten och ge oss ännu bättre förutsättningar att följa de skarpa regler som gäller oss som vattenproducent.

Taken på brunnarna kommer att bytas under året, efter cirka 40 års trogen tjänst.

Provtagningar enligt schema och uppföljning av resultaten tillsammans med vår kontrollmyndighet kommer också att ske.

Vattenavgiften föreslås oförändrad 750 kr för år 2020

Byggnads- och parksektionen
Samlingslokal
Målning av ytterpanelen färdigställs. Toaletterna skall fräschas upp alternativt förnyas. Styrelsen skall vidare utreda alternativ för en långsiktig korrekt och miljövänlig avloppslösning för diskvatten från pentryt.

Styrelsen hoppas att det fredagsmys som Jan Ohlsson hittills har arrangerat kan fortsätta.

Skog och park
Spersboda Samfällighetsförening äger och förvaltar mark uppgående till 50 hektar. Samfällighetsföreningen har en skyldighet, enligt den av Skogsvårdsstyrelsen fastställda skogsvårdsplan, att genomföra avverkning och röjning i våra skogsområden. Denna avverkning och röjning gynnar också våra egna intressen genom att göra strövstigar och rekreationsytor mer attraktiva, släppa ner mer solljus till fastigheterna och minska myggförekomsten. Avverkning och röjning kan inte ske med effektiva skogsmaskiner eftersom det är parkmark där vi vill bevara en vacker och varierad miljö. Eftersom detta alltså inte kan ske på vanliga kommersiella grunder blir avverkningsarbetet kostsamt då vi inte kan sälja skogen på rot utan tvingas att betala för arbetet istället för att få betalt för timret.

Vattenområden i Trehörningen
När Spersboda började att bebyggas och exploateras togs inte miljöhänsyn i samma utsträckning som nuförtiden. Ett stort antal hus har byggts med idag otillräckligt höga krav på avlopp. Hela området Spersboda avvattnas genom ett fåtal diken som alla mynnar ut i Trehörningen. En effekt av detta under många år, har sjön Trehörningen drabbats av kraftig övergödning och igenväxning.

För att rädda Trehörningen från vidare igenväxning måste fortsatta klippningar och rensningar genomföras. På samma sätt som vi vårdar vår skog, vår lada och våra badplatser måste vi också vara beredda att vårda den sjö vi äger. Vår sjö ger oss både rekreation, miljöupplevelser och tillför ett mervärde till samtliga fastigheter i Spersboda.

Under 2020 skall klippningen av vass och undervattensvegetation fortsätta och minst en sjöarbetsdag skall organiseras. Det arbetet kommer i hög grad att styras av utfallet av de vattenprover som tas av Uppsala Universitet. Provtagningen är ett resultat av sjövårdsgruppens arbete och syftar till att analysera varifrån övergödningen, främst i form av fosfor och kväve, kommer och hur man kan minska tillflödet av näringsämnen.

Spersboda Samfällighets delägande i sjön kommer att tydliggöras och hävdas genom ett närmare samarbete mellan Samfälligheten och övriga delägare. Ett arbete för att tydliggöra respektive delägares ansvar och befogenheter kommer att igångsättas.

Avgiften för Bygg & Park förslås oförändrad 2 000 kr för år 2020.

Badplatsen
Under 2018 inrättandes en badplatsgrupp som dels skall svara för inhämtning av idéer och synpunkter kring badplatsen skötsel och utveckling, dels organisera arbetsinsatser för badplatsens upprätthållande. Gruppens arbete föreslås fortsätta under 2020. Toaletten vid Soludden skall fräschas upp kring latrinbehållaren.

Hyreskostnad för Ladan
Avgiften 300 kr för medlem i Byggnad & Park beräknas som ett grundbelopp, tilläggsbelopp motsvarande kommunens avgift för tömning av ett latrinkärl och extra tilläggsbelopp, motsvarande kommunens avgift för tömning av ytterligare latrinkärl samt bortforsling av varje kvarlämnad sopsäck utöver en.

Styrelsen föreslår att avgiften vid uthyrning till icke medlem i Byggnad & Park självständigt får beslutas av styrelsen.

Avgift för båtplats
Båtbryggor och vinteruppläggningsställningar underhålls kontinuerligt, främst genom ungdomsarbeten sommartid. Ett fåtal båtplatser vid brygga finns lediga för att hyra ut. Avgiften beräknas med ledning av bryggornas värde och antalet tillgängliga platser.

Detta värde kan skattas till ca 180 000 kr. Antalet platser är 65. Detta leder enligt bestämmelserna i båtplatsreglementet till 210 kr för medlem och 270 kr för icke medlem.

Beloppet föreslås oförändrat.

Plan för ungdomsarbete
Möjligheterna till Ungdomsarbete har rönt ett mindre intresse de senaste åren. Från tidigare 150 timmar fördelat på 8-10 platser har de senaste åren cirka 60 timmar fördelats på 5-6 ungdomar som arbetat med målning, oljning, slyröjning och andra enklare göromål.

Reglerna för ungdomsarbete har inneburit att:
”Den som under året fyller lägst 13 år och vill jobba några timmar under sommaren kan skriftligen anmäla intresse för ungdomsarbete till styrelsens kontaktperson senast 31 maj.”

• Arbetsuppgifterna fördelas och material hämtas en viss helg
• Arbetet skall vara utfört och redovisat senast ett datum i mitten av augusti, i annat fall utgår inget arvode.
• Arbetet ersätts med fast arvode per uppgift, beräknat efter 100 kr/timme.

Eftersom intresset från ungdomar att arbeta har minskat föreslår Styrelsen att vi fortsatt erbjuder möjligheten till arbete enligt ovanstående ramar och villkor till samtliga boende i området oavsett ålder.

Familjedagar
Styrelsen kommer att, om möjlighet finns, bjuda in till Familjedagar höst och vår med lättare arbetsuppgifter och efterföljande umgänge.

Ersättning till styrelse och revisorer
Ett särskilt arvode på 10 000 kr utgår till ordförande och sekreterare vardera samt ett arvode till kassören om 15 000 kr. Vidare föreslås ett arvode till vägansvarig 5 000kr samt ett arvode till ansvarig för Bygg & Park på 1 000 kr.
Beloppen föreslås oförändrade.

Till revisorerna utgick förra året 1 200 kr per revisor.
Beloppen föreslås oförändrade.

Styrelsen ersätts för resekostnader. 100 kr per deltagande och mötestillfälle
Beloppet föreslås oförändrat.

Utöver ovanstående anslås årligen ett belopp att användas till någon trivselbefrämjande åtgärd för styrelsen och byfogdarna. Föregående år avsattes 1100 kr per funktionär.
Beloppet föreslås oförändrat.