Verksamhetsberättelse 2019 för Spersboda Samfällighetsförening

Styrelsens ledamöter 2019:
Magnus Romander ordförande
Reine Alm vice ordförande
Fredrik Jansson sekreterare och vattenansvarig
Christer Carlsson kassör
Jan Olsson vägansvarig
Pehr Lindström skog- och parkansvarig
Evy Bergman byggnadsansvarig
Martin Viredius sjöansvarig
Andreas Jansson suppleant
Mats Pettersson suppleant

Byfogdar 2019:
By 1 Sten Andersson
By 2 Bengt Jensen
By 3 Monika Carlsson
By 4 Susanne Pettersson
By 5 Stefan Tyni
By 6 Lars Hjalmarsson
By 7 Hans Lindstedt
By 8 Johan Hanzon
By 9 Mats Pettersson

Revisorer 2019:
Margareta Dahlner och Yngve Rydberg
Revisorssuppleant 2019:
Hans Erlandsson

Ordinarie årsstämma hölls den 18 maj 2019 i Spersboda.


Styrelsen
Har sammanträtt 10 gånger under året.

Vattensektionen.
2019 fyllde Vattnet 40 år, nuvarande pumpstation togs i bruk i April 1979!
Under året har 2 styck läckage åtgärdats och tre av brunnshytterna har målats om. Pumparna i två av brunnarna har målats för att förlänga livslängden och allmänt snygga till. Inga större inköp har gjorts under året.

Arbetet med dokumentation och uppdatering av rutiner m m har fortsatt.

Sedvanliga prover enligt schema med Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor har tagits utan anmärkningar, den nya faroanalysen enligt nytt lagkrav och vår driftinstruktion har fastställts av dem och även det nya provtagningsschemat för 2020-2022 har fastställts.

Vi har förbrukat 2 400 m3, vilket är lägre än normalt, men Vattensektionen vill uppmana alla till en försiktig förbrukning av allas vårat grundvatten.

Vägsektionen
Sedvanligt underhåll har utförts såsom grusning, sladdning och plogning.

En större insats har gjorts där vi har skrapat vägen och lagt på nytt grus. Samtidigt justerades dikena under denna insats. Det tillfördes 280 ton grus till huvudvägen och 560 ton grus till resterande vägarna. SAmfälligheten har också införskaffat 132 ton sand till sandning.

En hel del potthål uppstår dock till följd av för höga hastigheter och regn. Under sommaren har ett flertal farthinder varit utplacerade och det har haft god effekt på hastigheten. Det har tyvärr förekommit skadegörelse på våra farthinder som vi har fått lägga ner tid på att åtgärda.

Vi har även fått sätta upp plogpinnar på vissa avsnitt av vägen på grund av att vissa genar i kurvor efter vägen. Till följd av genandet riskerar vägen att rasa ut i dikena.

Styrelsen bedömer livslängden på de mer omfattande arbetena i form av hyvling och grusning till tre år och har därför beslutat att periodisera kostnaden över samma period.

Byggnad – och parksektionen
Skog och park
Dikesrensning, slaghack av ängar och gräsklippning har utförts. Avverkning i enlighet med skogsvårdsplanen har fortsatt.

Två familjedagar genomfördes i år. I maj ägnades dagen åt uppröjning efter Alfrida. Uppslutningen av medlemmar var imponerande där de flesta släpade ris med gott humör och resten av deltagarna flisade riset med samma goda humör. Vid den andra familjedagen i september rensades röda och gula strövstigarna från sly. Därutöver har Badhusstigen samt delvis stigen mellan Trehörningsbacken-Marenvägen belagts med flis.

Ungdomsarbete utfördes även i år. Sex duktiga ungdomar från byn oljade bryggor och spänger samt målade färdigt omklädningshytterna vid Soludden.

Därtill en som mätte upp längden på våra strövstigar samt tillverkade nya fräscha kartor som nu sitter på strategiska platser längs stigarna.

Ladan och bryggorna
Janne Olsson har arrangerat fredagsmys med pingis och trevlig samvaro hela året. Ladan har varit uthyrd för två bröllop samt sex andra fester. Dessutom har Yogagruppen under ledning av Anders Eriksson använt ladan två gånger vid dåligt väder.

Nummerbrickorna på bryggan vid Trehörningsbacken har bytts ut.

Sjön
Arbetet med Trehörningen har även 2019 inriktats på att minska övergödningen och igenväxning av sjön. Under 2019 genomfördes två klippningar av vass och undervattensvegetation.

I samband med fisketävlingen 17 augusti anordnades ett informationsmöte kring hur bristfälliga avlopp bidrar till övergödningen av sjön och hur modern teknik kan minska problemen drastiskt till en rimlig kostnad.

Under året visade det sig också att det finns fastighetsägare med marinbiologiska specialkunskaper i Spersboda. Den sakkunskapen har samlats i en informell sjövårdsgrupp som skall lägga förslag kring hur arbetet med sjön kan effektiviseras.

Stockholm 2020-05-15
Magnus Romander
Reine Alm
Christer Carlsson
Fredrik Jansson
Evy Bergman
Jan Olsson
Martin Viredius
Pehr Lindström
Mats Pettersson
Andreas Jansson