Vägarna


Samtliga vägar inom området har namn och tomterna inom planområdet ett vägnummer.
Det är värdefullt om detta nummer anslås tydligt vid tomtinfarterna. Inget hindrar om man vid sidan därav vill anslå även fastighetsregisternumret ( t ex 1:74). Detta nummer har dock mycket litet värde som vägvisare eftersom tomterna numrerats vid olika tidpunkter och granntomter därför kan ha högst olika nummer (på ett ställe ligger t ex 1:215, 1:155 och 1:123 i en följd efter varandra).


Klickbar karta – visar alla vägnamn och var du hittar dem

Statsbidrag erhålls f n till underhållet av Moss- och Trehörningsvägarna, huvuddelen av Spersbodavägen samt delar av Kusboda-, Källsmora- och Norråsvägarna dvs till ungefär två tredjedelar av vägnätet. Enligt beslut av föreningsstämman skall dock strävan vara att ge alla vägar lika standard. Ett visst försteg har dock av naturliga skäl tillerkänts Spersbodavägen i fråga om vinterväghållning och grusning. Enligt beslut vid anläggningsförrättningen kan föreningen underlåta att ploga övriga vägar. Detta har dock hittills inte behövt bli aktuellt annat än i starkt begränsad omfattning. Den som vistas i Spersboda vintertid måste dock alltid vara beredd på vissa problem, särskilt under perioder med kraftigt snöfall. Ett minimikrav är självklart att alla bilar har fullgod däcksutrustning samt att hastigheten anpassas efter trafikförhållandena. Sandning förekommer endast undantagsvis. Däremot uppställs vintertid sandlådor på de mest utsatta platserna.

 

Vägarna sköts av en entreprenör enligt avtal. Vägansvarig är den person inom styrelsen som har huvudansvar för våra vägar. Denne håller kontakt med entreprenören och alla frågor skall därför gå via vägansvarig.

 

Snöplogning Eftersom det är fråga om ett fritidsområde koncentreras snöplogningen till veckoslut, skollovsperioder och dagar då renhållningsfordon väntas till området. Entreprenören får regelbundet noggranna anvisningar för plogningen. Privata önskemål från enskilda tomtägare kan därför inte beaktas. Av hänsyn till siktförhållandena samt för att underlätta snöplogningen bör vägkanterna hållas fria från träd, buskar och annan växtlighet inom ett område av två meter från körbanan. Föreningen vädjar därför till tomtägarna att hålla rent framför den egna tomten.


Samfällighetsföreningens medlemmar har bestämt, att det råder 30 Km/h året om
i Spersboda. Hastighetssänkande fartgupp kan förekomma i området.

.

.

.

.

Styrelsen får många klagomål på hastigheten på våra vägar. Vi ber därför alla att tänka på våra barn och anpassa hastigheten, även pga vägarnas nuvarande kondition.

.

.

.

.

Tung trafik är inte tillåten så länge skylten ”Begränsad fordonsvikt” är uppsatt vid infarten på Spersbodavägen. Den som är vägansvarig inom Styrelsen ger ytterligare information och kan i undantagsfall ge dispens. Vägarna har från början byggts på ett mycket enkelt och billigt sätt, vilket medfört att grundförhållandena på sina ställen är dåliga. Vägarna är därför känsliga för tung trafik, särskilt på vårvintern och under perioder med stark nederbörd, då risken för skador på vägar och trummor är särskilt stor. Var och en bör därför planera sina inköp av jord, grus mm på sådant sätt att man undviker att ta in tungt lastade fordon inom området under dessa perioder. Allmänt kan sägas att det mera sällan är försvarligt att köra med högre axeltryck än 8 ton. Detta motsvarar ett billass med 4 m3 jord.