Årsstämma

Spersboda Samfällighetsförenings årsstämma 2022

Styrelsen beslutat att genomföra årsstämman, men med vissa restriktioner. Varje fastighet får endast ha en representant med på årsstämman. Alla ska följa FHMs regler och iaktta försiktighet. Vi har många äldre medlemmar och det är viktigt att de känner sig säkra i att delta.

Årsstämman

Plats: Ladan

Tid: 14:00

Datum: Söndagen den 22 maj 2022

 Protokoll och handlingar Årsstämma

 

DAGORDNING

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Fråga om stämman behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Styrelsens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Disposition av årets resultat.
9. Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.
10. Godkännande av debiteringslängd
11. Inkomst- och utgiftsstat för 2022 a, Uttaxeringar
b, Inkomst- och utgiftsstat
12. Ersättning till styrelse, revisorer och byfogdar
13. Båtplatsavgifter för 2022
14. Hyreskostnad för ladan för 2022
15. Plan för ungdomsarbete
16. Plan för arbetsuppgifter familjedagar.
17. Val av ordförande för 2022.
18. Val av styrelseledamöter.
19. Val av revisorer.
20. Val av revisorssuppleanter.
21. Val av byfogdar för 2022.
22. Val av valberedning
23. Övriga frågor (stämman kan ej fatta beslut i frågor som ej finns i kallelsen)
24. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
25. Mötets avslutande
Verksamhetsberättelse, bokslut, förslag till verksamhetsplan, förslag till budget samt förslag till stadgeändring finns att ladda ned på www.spersboda.net
Debiteringslängderna samt revisorernas berättelse finns tillgängliga för granskning hos föreningens kassör Christer Carlsson,
Trehörningsbacken 20, 761 13 Riala, telefon 0708-88 27 65

Styrelsen