Styrelsemöten och årsstämma

Spersboda Samfällighetsförenings årsstämma 2020 

Styrelsen beslutat att genomföra årsstämman, men med vissa restriktioner. Varje fastighet får endast ha en representant med på årsstämman. Alla ska följa FHMs regler och iaktta försiktighet. Vi har många äldre medlemmar och det är viktigt att de känner sig säkra i att delta.

Årsstämman:

Plats: Ladan

Tid: 13.00

Datum: Lördagen den 12 september 2020 

 

DAGORDNING

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 3. Fråga om stämman behörigen utlysts

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Styrelsens berättelse

 6. Revisorernas berättelse

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Disposition av årets resultat.

 9. Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.

 10. Godkännande av debiteringslängd

 11. Inkomst- och utgiftsstat för 2020
  a. Uttaxeringar

b. Inkomst- och utgiftsstat

 1. Ersättning till styrelse, revisorer och byfogdar

 2. Båtplatsavgifter för 2020

 3. Hyreskostnad för ladan för 2020

 4. Plan för ungdomsarbete

 5. Plan för arbetsuppgifter arbetsdagar

 6. Val av styrelseordförande för 2020

 7. Val av styrelseledamöter

 8. Val av revisorer

 9. Val av revisorssuppleanter

 10. Val av byfogdar för 2020

 11. Val av valberedning

 12. Övriga frågor (stämman kan ej fatta beslut i frågor som ej finns i kallelsen)

 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Styrelsen