Sommarvatten

Vissa fastigheter inom området har egen borrad brunn, andra fastigheter försörjs med vatten via föreningens vattensystem – sommarvattnet. Följande gäller för detta vatten:

  • Sommarvattnet släpps på så snart vädret tillåter. Det brukar ske i början på maj, det behövs som vanligt dock betydligt mer en ett par ljumma vårdagar för att kunna komma igång. Avisering sker på anslagstavlor i området när det börjar bli dags.
  • Kom ihåg att inga slangar får vara anslutna till tappställena före inkopplingen. För att vi skall kunna spola igenom systemet och få det ordentligt avluftat i samband med drifttagningen är det viktigt att kranen till vattenposten står öppen till dess att vår personal stänger den. Se gärna över ledningarna från vattenposten fram till ert hus, stäng kranen vid tappstället vid längre bortavaro från er tomt, det är säkrare även för er.
  • Sommarvattnet stängs normalt av i mitten av oktober, beroende på vädret. Vi ber er då att koppla loss vattenslangen från kranen i samband med att ni lämnar området efter helgerna from slutet av september.
  • Vattenstationen ligger vid Marenvägen 1. Den förses med vatten från tre brunnar, av vilka två vanligen är i drift sommartid och en är i drift vintertid. Som reserv vid driftsavbrott finns en fjärde brunn intill posthuset vid Kusbodavägens början. Över brunnen finns en hytt med pump och hydrofor.
  • Vattnet tillhandahålls som sommarvatten vid tomtgräns och som året-om-vatten i tappkranar vid vattenstationerna. Normala år brukar det vara möjligt att släppa på sommarvattnet omkring den 1 maj och låta det vara påkopplat till mitten av oktober. Eftersom risken är stor för skador på ledningsnätet, om det finns vatten i ledningarna när temperaturen sjunker under fryspunkten, kan säsongen bli kortare kalla vårar och höstar.
  • Anslutning till ledningsnätet sker vid tomtgräns med hjälp av särskilt uppsatt ståndare med kran. Det är absolut förbjudet att ansluta till nätet på annat sätt, t ex under mark. Det är nämligen tvingande nödvändigt att man vid felsökning i samband med skador på nätet snabbt kan förvissa sig om att en läcka inte har samband med tomtägares egen anslutning eller ledning. Vidare är det nödvändigt att anslutningarna vid tomtgränserna kopplas loss och ståndarnas kranar står öppna under den tid sommarvattnet inte är påsatt. Orsaken härtill är följande. När sommarvattnet stängs av på hösten fylls ledningarna med luft. Denna luft måste sedan avlägsnas innan vattnet åter kan nå fram till tomterna. När vattnet släpps på om våren, spolar vattnet ut luft och eventuella föroreningar genom kranarna. Anslutning till ståndarna får därför göras först sedan sommarvattnet släppts på och ståndaren kontrollerats av föreningens serviceman. Till dess denna kontroll utförts skall kranen sålunda stå öppen.
  • Upptäcks skada på vattennätet bör den snarast anmälas till föreningens kontaktman namn och telefonnummer finns angivet på anslagstavlan vid vattenstationen, Marenvägen 1. Vid skador på nätet blir det ibland nödvändigt att stänga av vattnet till åtminstone någon del. Detta meddelas i så fall om möjligt på samma anslagstavla.
  • Vattenanläggningen är avsedd endast för hushållsvatten och dimensionerad för att tillgodose ett dygnsbehov på högst 300 liter per ansluten tomt. Trädgårdsbevattning med slang eller spridare är därför absolut förbjudet. Respekteras inte detta förbud kan det medföra att hela anläggningen slås ut.
  • Vattenprover har hittills tagits årligen från brunnarna och från slumpvis utvalt tappställe på nätet. Vattnet har hittills visat sig hålla god kvalitet. Det enda anmärkningsvärda som kunnat noteras är en något hög fluoridhalt i en av brunnarna. Betydelsen härav är begränsad. Större mängder av vattnet bör dock inte ges till barn under 1,5 år på grund av risk för senare uppkomst av missprydande tandemaljfläckar. Andra personer bör undvika att under vistelse i Spersboda förbruka mer fluorid än vad som ingår i dricksvattnet.
  • Testresultat från vatttenprov 2017 finns att hämta här