Spersboda Samfällighets miljöarbete av samfälld mark & dess förvaltning

Samfälligheten har under de senaste åren startat upp och driva ett miljöarbetet för att förbättra vår närmiljö. Detta arbete omfattar förutom skogsvårdsplan, projektet Sjön och projektet Ängarna. Genom ett gediget arbete med vår närmiljö skog, park och anläggningar så kommer vi att påverka våra fastighetspriser.

Varför arbetar vi med Sjön?

Först av allt vill vi ha en hälsosam sjö med bra miljö för bad, rekreation och fiske. Låt oss också konstatera att närhet till vår sjö gynnar våra fastighetspriser och att fastigheterna är mer lättsålda.

Som ni säkert känner till är vår sjö Trehörningen relativt svårt drabbad av övergödning och riskerar därför att växa igen. Här ska vi försöka förklara och vad vi gör för att komma till rätta med problemen.

Övergödningen beror dels på att växtligheten, i främst Spersbodaviken,  göder sjön om den tillåts vissna och falla till botten, dels på att tillflödena till sjön innehåller relativt stora mängder fosfor och kväve. Tillflödenas gödning kommer bland annat från kalhyggen, jordbruk och läckande avloppssystem. Den verklighetsbilden bekräftades senast av en grupp studenter från Uppsala universitet som analyserat alla tillflöden till Trehörningen samt utloppet mot Losjön.

De senaste tre åren har samfälligheten arrangerat klippning och bortforsling av vattenväxter för att minska gödningen. Projektet är dock relativt dyrt. Samfälligheten, Maren och Näset har därför inlett ett samarbete för att ”rädda sjön” där samtliga medlemmar/delägare betalar 600 kronor per år för att finansiera rehabiliteringen. Det fåtal boende som ligger utanför ”byggnad och park” har fått en särskild vädjan om att också betala.

För att finansiera projektet har Spersboda Samfällighet bildat en ”Sjöfond” som leds av styrelsens sjöansvarige, just nu är det Martin Viredius i samarbete med en grupp sakkunniga inom bland annat marinbiologi. Gruppen har nu lagt förslag baserade på egna undersökningar samt uppgifter från Länsstyrelsen, Norrtälje kommun och Uppsala Universitet.

Förslagen har presenterats för styrelsen som i sin tur har beslutat att:

  1. Klippningen och bortforsling ska även fortsättningsvis ske två gånger per år. Arbetet utförs kring midsommar och i september.
  2. Ett antal fosforfällor placeras ut i näringsrika inflöden för att hindra att sjön tillförs ytterligare gödning. Fällorna är relativt enkla och består i första hand av kalk som suger åt sig fosfor innan bäckvattnet når sjön.

Arbetet underlättas också om alla hjälper till att minska näringsutsläppen från de egna avloppen.

Gamla stenkistor för gråvatten och äldre trekammarbrunnar som inte är längre godkända bör bytas mot modernare anläggningar. Ni kan läsa mer om avlopp på Avloppsguiden https://avloppsguiden.se/.

Vi förutsätter att avloppscisterner sköts enligt de regler som finns och  under inga omständigheter töms på annat sätt än med slamsug-bil.

Även om man köpt fastigheten med en bristfällig anläggning är man skyldig att se till att den uppfyller kraven och att man sköter den enligt de bestämmelser som finns.

Alla kanske inte tänker på att aska från förbränningstoaletter bör inte läggas på komposten. Det är bättre att lägga askan i soptunnan för miljön.

Frågor ang. Projekt Sjön kan ställas till Martin Viredius, martin.viredius@gmail.com, telefon 076-100 64 02 och ni kan läsa mer här. Sjön Trehörningen

Varför är gräset så högt på ängarna?

Ett annat projekt är våra ängar som har rest en del frågor. Arbetet sker för att vi ska få en bättre pollinering i Sverige, vi tycker därför att det är viktigt att vi kan bidra. Det är också bra för alla som odlar i området och ger en mångfald av blomster, inte bara i era trädgårdar utan även på ängarna.

Det är också bra att genom detta arbete kan vi få statligt bidrag, upp till 25.000 SEK, för att vi bidrar till ett bättre Sverige.

Samfälligheten har fattat beslut om att anta en grönområdesplan över skogen på Spersboda 1:2 som du kan hitta här: Grönområdesplan 2012 Grönområdesplanen har upprättats tillsammans med Skogsstyrelsen.

Följande karta över området kan också komma till pass för den som är intresserad.