Medlemsavgiften

  • Samfällighetsföreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter som uttaxeras från medlemmarna.
  • Medlemsavgiften betalas tillsammans med avgifter för båtplats och postfack och debiteras vanligtvis i slutet på april. Inbetalningskort för medlemsavgift skickas ut till var och en av medlemmarna.
  • Vid försening eller utebliven inbetalning: Observera att det är den som står upptagen i debiteringslängden på årsstämman som är betalnings-ansvarig. Anmäl därför försäljning och för den del även adressändring skriftligt till föreningens sekreterare. Vi drabbas årligen av extrakostnader för att söka rätt på medlemmar som flyttat utan att ange ny adress. Föreningsstämman fattar beslut härom och fastställer även när avgifterna senast skall vara inbetalda. Den som inte betalar i tid förorsakar föreningen extra kostnader och arbete. På grund härav påförs den försumlige en restavgift för varje kravbrev som utgår. Sedan två sådana brev sänts och betalning fortfarande inte inkommit överlämnas ärendet till kronofogden för indrivning. Observera! Betalningsansvaret för påförd avgift är personligt och kvarstår även om fastigheten överlåts. Avgörande är vem som var fastighetsägare (arrendator) den dag stämman fattade beslut om avgiften, även om avgiften förfaller till betalning senare.