Föreningsstadgar

Nedan återfinner du de stadgar som gäller för Spersboda Samfällighetsförening.

 


STADGAR FÖR SPERSBODA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Omskrivna och registrerade i Lantmäterimyndigheten i Stockholms län efter årstämman 2018 då § 12 och § 13 ändrades enligt beslut på stämman med med mer än 2/3 majoritet enligt styrelsens förslag till stadgeändring. Anm. Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter gäller i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Spersboda samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheter, avseende vattenanläggning, Spersboda ga:1 i Riala socken, vägar, Spersboda ga:3 i Riala socken, samt byggnader och parkmark, Spersboda ga:4 i Riala socken

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet blivit bestämt om deras ändamål.

(Anm till § 3

I anläggningsbesluten föreskrevs följande rörande de olika anläggningarna, såvitt numera är av betydelse:

Vattenanläggningen (beslut 1977-05-05): Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av anläggning för vattenförsörjning av Spersboda fritidsområde. Anläggningen består av ett ledningssystem med sommarvattenledningar, pumpar, pumphus och reservoarer. Rörande iståndsättningen av anläggningen föreskrevs att dåvarande anläggning skulle byggas ut så att vattentillgången per ansluten fastighet uppgick till 300 liter/dygn. Härjämte lämnades vissa föreskrifter rörande anläggningens tekniska utformning. Två nya trycktankar om vardera 3 m3 skulle installeras, en lågreservoar om 30 m3 skulle utföras i betong, varje utgående ledning skulle förses med vattenmätare och avstängningskran, pumphuset skulle byggas om eller nytt pumphus uppföras samt detaljerad karta över anläggningen upprättas.

Vägarna (beslut 1978-02-09): Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av dels vägarna inom Spersboda 1:2, 1:3 och 1:12 (byvägarna) dels utfartsvägen från Rösboda 1:a fram till allmänna vägen nr 984 vid Brottmora. Byvägarna får iståndsättas till högst den standard utfartsvägen har. Samtliga vägar skall hållas farbara för motorfordon året om. Delägarna äger dock besluta att byvägarna skall vara oplogade. Föreningen har rätt att hugga bort eller kvista växande träd, buskar och annan växtlighet inom ett avstånd av två meter från vägområdets kant, dock inte på tomtmark. Grind eller led får inte sättas upp på någon av vägarna.Byggnader och parkmark (beslut 1978-02-09): Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av

– samlingslokal på Spersboda 1:106

– all inom Spersboda 1:2 och 1:3 i 1964 års byggnadsplan redovisad parkmark samt inom området befintliga badplatser, lek- och bollplaner och posthus

– inom Spersboda 1:2 och 1:3 i samma byggnadsplan redovisade områden för båtplatsändamål med tillhörande båtbryggor och uppläggningsplatser för båtar

– till Spersboda 1:2 och 1:3 i samma plan redovisade vattenområden i Trehörningen.

Anläggningarna får byggas ut enligt delägarnas bestämmande. Kostnaderna för drift och underhåll av båtplatser och posthus skall tas ut i form av avgifter från dem som nyttjar respektive anläggning.

Rörande skötseln av parkmarken gäller ett särskilt avtal med ägaren av Spersboda 1:3, vilket intagits som bilaga till förrättningsprotokollet.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har andel i samfällighet upptagen under § 2.

Anm till § 4

I förrättningsbeslutet rörande gemensamhetsanläggningen för byggnader och parkmark anges uttryckligen att bostadshus på arrendetomter inom 1964 års planområde deltar i anläggningen i stället för fastigheten. Enligt uttalande från förrättningsmannen är avsikten att motsvarande skall gälla även inom de båda övriga anläggningarna. Utarrenderade fastigheter företräds därför av arrendatorn, ej av fastighetsägaren.

§ 5 Styrelse; säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun. Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 10 ledamöter och högst 3 suppleanter.

§ 6 Styrelse; val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma. Ordföranden utses på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter på två år, varvid eftersträvas att hälften av dem väljs vartannat år. Vid behov kan ledamot och suppleant dock väljas endast ett år. Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare. Vid behov kan till befattningshavare även utses person som ej är styrelseledamot.

Styrelsen skall utses på sådant sätt att en allsidig representation från olika delar av området om möjligt tillgodoses.

Anm till § 6

Enligt 30 § lagen om förvaltning av samfälligheter skall styrelseledamot vara myndig.

§ 7  Styrelse; kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 15 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8  Styrelse; beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9  Styrelse; förvaltning

Styrelse skall

förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

föra redovisning över föreningens räkenskaper

föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare

årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10  Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11  Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12  Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast sista maj på tid och plats som styrelsen be-stämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13  Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom anslag på föreningens huvudanslagstavla samt som e-post. De medlemmar som önskar kallelse per vanlig post skall anmäla detta till styrelsen.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 15 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom e-post, information på Internet eller anslag på föreningens huvudanslagstavla.

§ 14  Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15  Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

val av ordförande för stämman

val av två justeringsmän

styrelsens och revisorernas berättelser

ansvarsfrihet för styrelsen

beslut om disposition av eventuellt överskott

framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

ersättning till styrelsen och revisorerna

styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

val av styrelseordförande och styrelse

val av revisorer

val av valberedning

övriga frågor

meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 16  Disposition av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 17  Fond för oförutsedda utgifter

För varje särskild gemensamhetsanläggning skall finnas en fond för oförutsedda utgifter. Denna skall uppgå till lägst ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring i vad avser vattenanläggningen samt ett halvt prisbasbelopp för var och en av de övriga anläggningarna.

Som utgångspunkt skall tagas basbeloppet för det löpande verksamhetsåret

§ 18  Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Anm till § 18

De angivna §§ i lagen om förvaltning av samfälligheter har följande lydelse:

48 §. I fall som avses i 41 § andra stycket (anm avser det fallet att det i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader gäller olika bestämmelser för skilda verksamhetsgrenar) får vid avgörande av fråga som enbart rör viss verksamhetsgren rösträtt utövas av de medlemmar som är bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandlingen av fråga som rör hans rätt.

49 §. Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

Första och andra styckena gäller ej i den mån annat följer av 51 eller 52 §. Avvikelse från andra stycket får föreskrivas i stadgarna.

Överlåtelse av fast egendom m.m.

51 §. För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna.

Ändring av föreningens stadgar

52 §. Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna, skall de gälla.

Beslut enligt första stycket skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

§ 19  Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt, har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andel i verksamhet som är gemensam för samfälligheterna utgör:

för gemensamhetsanläggning 1 (vatten) ga:1                                  30%

för gemensamhetsanläggning 2 (vägar) ga:3                                   40%

för gemensamhetsanläggning 3 (byggnader och parkmark) ga:4    30%

Vid fördelning av föreningens administrationskostnader mellan de tre verksamhetsgrenarna skall denna göras i förhållande till varje verksamhetsgrens procentuella andel i årets totala verksamhetsspecifika kostnader.

Anm till § 19

Vid tillämpningen av andelstalsmetoden enligt andra stycket förfares på följande sätt. Först framräknas varje medlems reducerade andelstal genom att medlemmens andel i berörd anläggning delas med totala antalet andelar i anläggningen och därefter multipliceras med verksamhetsgrenens procenttal enligt nu ifrågavarande paragraf.

§ 20  Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.