Föreningarna

Spersboda har exploaterats i olika omgångar och av detta skäl finns följande föreningar på området:

  • Marens tomtägarförening svarar ensam för allting som berör Marenområdet, dvs området för 1960 års byggnadsplan. Området börjar vid Marenvägen 9 och sträcker sig fram till Marenvägens slut. Marenföreningen förvaltar denna del av vägen jämte grönområde med bryggor och badplats samt vissa anläggningar för hushålls- och bevattningsvatten.
  • Näsets tomtägarförening svarar ensam för allt som berör Näset- området, dvs området kring slutbiten av Trehörningsvägen med början vid nr 33. Vägen förvaltas dock av Spersboda samfällighetsförening, se nedan.
  • Spersboda Samfällighetsförening bildades 1977 och ombildades 1978 efter en omfattande anläggningsförrättning, vilken resulterade i att tre olika gemensamhetsanläggningar bildades. Dessa anläggningar förvaltas var för sig inom föreningens ram.
  • Spersboda Fiske- & Miljövårdsförening (fiskevattendelägarförening) består framförallt av de fastighetsägare som är fiskevattendelägare i Trehörningen. Föreningen svarar för fiskevård, fiskerätter, inplantering av fisk, sjörensning, utlån av båt till innehavare av Fiske- & Miljövårdskort m m Denna förening har sin hemsida här

 

  • Spersboda Fritidsområde svarade ursprungligen för området inom 1964 års byggnadsplan (utom tomterna på Näset). Ca 130 av 160 tomter är anslutna till föreningen. I slutet av 1970-talet övertogs huvuddelen av föreningens ursprungliga uppgifter (vägar, hushållsvatten, grönområden m m) av Samfällighetsföreningen. Spersboda Fritidsområde är därför numera en ideell förening som svarar för olika aktiviteter. I övrigt söker föreningen bevaka tomtägarnas intressen på områden där Samfällighetsföreningen är förhindrad att gripa in. Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift. Föreningen är vilande utan styrelse.
  • Miljövårdsföreningen Trehörningen bildades 1977 på initiativ av Spersboda Fritidsområde och Spersboda fiskevattenägarförening. Syftet var att på bästa sätt samordna alla goda krafter i en gemensam strävan att hindra sjön att växa igen och i övrigt bekämpa oönskad vegetation i sjön. Föreningen har bekostat omfattande rensningsaktioner i sjön. Den bevakar fortlöpande sjöns till- och avflöden för att hela tiden kunna hålla omsättningen av vatten så hög som möjligt. Verksamheten finansieras med hjälp av bidrag från främst samfällighetsföreningen och fiskevattenägarföreningen men också i viss omfattning från enskilda fastighetsägare. Föreningen befattar sig inte med rensningar framför enskilda tomter.